Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
Název organizace: MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROMĚŘICE příspěvková organizace VÝDAJE
účet Název účtu
 Skutečné čerpání v roce 2017 
Skutečnost k 30.09.2018
Návrh rozpočtu 2019
501 spotřeba materiálu 588,00               338,00           535,00                501 SPOTŘEBA MATERIÁLU 588,00               338,00           535,00               502 spotřeba energie 145,00               96,00             140,00                502 SPOTŘEBA ENERGIE 145,00               96,00             140,00               511 opravy a udržování 84,00                 32,00             55,00                  511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 84,00                 32,00             55,00                 512 cestovné 1,00                   512 CESTOVNÉ 1,00                   -                 -                     513 náklady na reprezentaci 513 NÁKLADY NA REPREZENTACI -                     -                 -                     518 ostatní služby 191,00               140,00           155,00                518 OSTATNÍ SLUŽBY 191,00               140,00           155,00               521 mzdové náklady 2 690,00            2 025,00        2 120,00            521 MZDOVÉ NÁKLADY 2 690,00            2 025,00        2 120,00            524 zákonné soc. pojištění 904,00               679,00           721,00               524 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ 904,00               679,00           721,00               525 ost.sociální pojištění  525 JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY -                     -                 -                     527 zákonné soc. nákl. 53,00                 49,00             40,00                  527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 53,00                 49,00             40,00                 528 JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 5,00                   - 5,00                   538 JINÉ DANĚ A POPLATKY 549 jiné ostatní náklady 43,00                 39,00             25,00                  549 OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI 43,00                 39,00             25,00                 551 odpisy 4,00                   3,00               8,00                    551 ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU 4,00                   3,00               25,00                 558 Náklady z DDM 140,00               42,00             94,00                  558 NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ. 140,00               42,00             94,00                 591 Daň z úroků BÚ 591 DAŇ Z PŘÍJMU -                     -                 -                     Výdaje celkem 4 848,00            3 443,00        3 910,00   

ROZPOČET 2019

Organizace: Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace    
Adresa: Středohor 362, Dobroměřice  
IČO: 72743239    
       
Účet Název účtu  Skutečné čerpání v roce 2017  Skutečnost k 30.09.2018 ROZPOČET 2019
501 spotřeba materiálu                  588,00                338,00                    535,00   
502        
501 SPOTŘEBA MATERIÁLU                 588,00                338,00                    535,00   
502 spotřeba energie                  145,00                  96,00                    140,00   
502        
502 SPOTŘEBA ENERGIE                 145,00                  96,00                    140,00   
511 opravy a udržování                    84,00                  32,00                      55,00   
511        
511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ                   84,00                  32,00                      55,00   
512 cestovné                     1,00       
512        
512 CESTOVNÉ                     1,00                        -                              -     
513 náklady na reprezentaci      
513        
513 NÁKLADY NA REPREZENTACI                        -                          -                              -     
518 ostatní služby                 191,00                140,00                    155,00   
518        
518 OSTATNÍ SLUŽBY                 191,00                140,00                    155,00   
521 mzdové náklady               2 690,00             2 025,00                 2 120,00   
521        
521 MZDOVÉ NÁKLADY              2 690,00             2 025,00                 2 120,00   
524 zákonné soc. pojištění                  904,00                679,00                    721,00   
524        
524 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ                 904,00                679,00                    721,00   
525 ost.sociální pojištění         
525        
525 JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY                        -                          -                              -     
527 zákonné soc. nákl.                    53,00                  49,00                      40,00   
527        
527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY                    53,00                  49,00                      40,00   
528 JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY                     5,00     -                      5,00   
538 JINÉ DANĚ A POPLATKY      
549 jiné ostatní náklady                   43,00                  39,00                      25,00   
549        
549 OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI                   43,00                  39,00                      25,00   
551 odpisy                     4,00                    3,00                        8,00   
551        
551 ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU                     4,00                    3,00                      25,00   
558 Náklady z DDM                  140,00                  42,00                      94,00   
558        
558 NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.                 140,00                  42,00                      94,00   
591 Daň z úroků BÚ      
591        
591 DAŇ Z PŘÍJMU                        -                          -                              -     
Výdaje celkem              4 848,00             3 443,00                 3 910,00   


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Organizace: Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace    
Adresa: Středohor 362, Dobroměřice  
IČO: 72743239    
         
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  
 
         
  rok 2019  rok 2020 rok 2021  
VÝNOSY CELKEM 3 920 3 924 3 930  
z toho výnosy z HČ 3 920 3 924 3 930  
příspěvek zřizovatele 560 560 560  
dotace z jiných zdrojů 2 905 2 912 2 918  
zúčtování 403 do výnosů        
ostatní výnosy 455 452 452  
z toho výnosy z VČ        
NÁKLADY CELKEM 3920 3924 3930  
z toho náklady v HČ 3920 3924 3 930  
osobní náklady 2902 2865 2 867  
odpisy 8 8 8  
ostatní náklady 1 010 1 051 1 055  
z toho náklady ve VČ        
PLÁNOVANÝ HV 0 0 0  
         
Údaje jsou uvedeny v tis. Kč        
         
Zpracoval:   Předkládá:    
Hana Staňková   Mgr. Ludmila Jirotková  
         
V Dobroměřicích:        
02.11.2018