Rozpočet

Návrh rozpočtu 2018

Název organizace:   MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROMĚŘICE 
     příspěvková organizace   
VÝDAJE      
účet Název účtu  Skutečné čerpání v roce 2016  Skutečnost k 30.09.2017 Návrh rozpočtu 2018
501 spotřeba materiálu                  520,00                427,00                    535,00   
502        
501 SPOTŘEBA MATERIÁLU                 520,00                427,00                    535,00   
502 spotřeba energie                  166,00                  86,00                    140,00   
502        
502 SPOTŘEBA ENERGIE                 166,00                  86,00                    140,00   
511 opravy a udržování                  137,00                  41,00                      55,00   
511        
511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ                 137,00                  41,00                      55,00   
512 cestovné      
512        
512 CESTOVNÉ                        -                          -                              -     
513 náklady na reprezentaci      
513        
513 NÁKLADY NA REPREZENTACI                        -                          -                              -     
518 ostatní služby                 160,00                115,00                    155,00   
518        
518 OSTATNÍ SLUŽBY                 160,00                115,00                    155,00   
521 mzdové náklady               2 092,00             1 894,00                 2 120,00   
521        
521 MZDOVÉ NÁKLADY              2 092,00             1 894,00                 2 120,00   
524 zákonné soc. pojištění                  696,00                637,00                    721,00   
524        
524 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ                 696,00                637,00                    721,00   
525 ost.sociální pojištění         
525        
525 JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY                        -                          -                              -     
527 zákonné soc. nákl.                    31,00                  38,00                      40,00   
527        
527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY                    31,00                  38,00                      40,00   
528 JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY                   14,00                    2,00                        5,00   
538 JINÉ DANĚ A POPLATKY      
549 jiné ostatní náklady                   18,00                  39,00                      25,00   
549        
549 OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI                   18,00                  39,00                      25,00   
551 odpisy                   4,00                        8,00   
551        
551 ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU                        -                      4,00                      25,00   
558 Náklady z DDM                    97,00                  97,00                      94,00   
558        
558 NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.                   97,00                  97,00                      94,00   
591 Daň z úroků BÚ      
591        
591 DAŇ Z PŘÍJMU                        -                          -                              -     
Výdaje celkem              3 931,00             3 378,00                 3 910,00   
         
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Organizace: Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace    
Adresa: Středohor 362, Dobroměřice  
IČO: 72743239    
         
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  
 
         
  rok 2018  rok 2019 rok 2020  
VÝNOSY CELKEM 3 910 3 920 3 924  
z toho výnosy z HČ 3 910 3 920 3 924  
příspěvek zřizovatele 560 560 560  
dotace z jiných zdrojů 2 900 2 905 2 912  
zúčtování 403 do výnosů        
ostatní výnosy 450 455 452  
z toho výnosy z VČ        
NÁKLADY CELKEM 3910 3920 3924  
z toho náklady v HČ 3910 3920 3 924  
osobní náklady 2886 2902 2 865  
odpisy 8 8 8  
ostatní náklady 1 016 1 010 1 051  
z toho náklady ve VČ        
PLÁNOVANÝ HV 0 0 0  
         
Údaje jsou uvedeny v tis. Kč        
         
Zpracoval:   Předkládá:    
Hana Staňková   Mgr. Ludmila Jirotková  
         
V Dobroměřicích:        
02.11.2017