Provoz školy

Denní program v Mateřské škole Dobroměřice

 

Denní program je pružný, vždy přizpůsoben potřebám dětí, aktuálnímu počtu dětí, výchovně - vzdělávacího tématu, mimořádným akcím a situacím, stavu počasí atd. Spontánní a řízené činnosti se prolínají celý den. Po celý den je dodržován pitný režim, děti mají pití stále k dispozici ve třídách. Dbáme na zdravou a pestrou výživu.

Mateřská škola je otevřena od 6,00 do 16,30 hod.

Uvedené časy jsou pouze orientační!

     

  • 6,00 - 8,00 hodin     : příchody dětí, hry dle výběru dětí, individuální činnosti
  • 8,00 - 8,30 hodin     : průběžná svačina, pokračování ve spontánních hrách dětí
  • 8,30 - 10,00 hodin   : komunitní kruh, přivítání, motivace, řízené a spontánní výchovně vzdělávací činnosti
  • 10,00 - 11,30 hodin : pobyt venku, v případě hezkého počasí odchod dříve
  • 11,30 - 12,00 hodin : oběd
  • 12,00 - 13,45 hodin : odpočinek na lehátku, klidné hry u stolečku, pracovní listy
  • 13,45 -14,00 hodin  : odpolední svačina
  • 14,00 - 16,30 hodin : volné hry dětí, individuální práce, společenské práce, pobyt na zahradě, odchod dětí z mateřské školy

 

Důležité provozní informace

 

- Děti obvykle přicházejí  do mateřské školy do 8,00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.

- Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 6,45 hod., a to telefonicky nebo SMS zprávou. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo SMS zprávou.

- Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

- Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

- Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

- Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se  rodiče  nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.

- Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

- Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách ve vstupní hale a šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.